فرمولهایی از زیست شناسی

 

فرمول هایی در هنگام خودلقاحی F1  در صورت وجود رابطه ی غالب و مغلوبی:

 

هتروزیگوس در F1


گامت های F1یا


فنوتیپ های F2


ژنوتیپ های F2


کل ترکیب گامت ها


در F2


نسبت فنوتیپ ها


درF2


n


2n


3n


4n


(3:1)n

 

 

 

 اگر خودلقاحی مد نظر نباشد هر یک از موارد مورد نظر دریک مسئله برای هر والد جداگانه حساب و سپس در هم ضرب می شود.

 

 

 

اگر در صفات مورد نظر غالبیت وجود نداشته باشد تعداد فنوتیپ ها مساوی تعداد ژنوتیپ ها شده و به جای ستون آخر در جدول فوق نسبت ها n(1:2:1) خواهد شد.

 

 

 

فرمول یافتن انواع ژنوتیپ ها و فنوتیپ ها ی ممکن:

 

 

 

n تعداد آلل هاست.

 

 

 

انواع کلی ژنوتیپ ها = n(n+1)/2

 

 

 

انواع ژنوتیپ های هتروزیگوس=n(n-1)/2

 

 

 

انواع ژنوتیپ های هموزیگوس = n

 

 

 

انواع فنوتیپ ها در صورت وجود رابطه ی غالب و مغلوبی کامل = n

 

 

 

انواع فنوتیپ ها در صورت عدم وجود رابطه ی رابطه ی غالب و مغلوبی = n(n+1)/2

 

 

 

 فرمول یافتن تعداد حالات استقرار تترادها در متافاز یک میوز:

 

 

 

تعداد حالات استقرار=2n-1       ، n تعداد جفت کروموزوم است.

 

 

 

تعداد DNA و رشته های پلی نوکلئوتیدی:

 

 

 

اگر n کروموزوم یک کروماتیدی داشته باشیم n مولکول DNA و 2n زنجیره ی پلی نوکلئوتیدی خواهیم داشت.

 

 

 

اگر n کروموزوم دوکروماتیدی داشته باشیم 2n مولکول DNA و 4n زنجیره ی پلی نوکلئوتیدی خواهیم داشت.

 

 

 

 تعداد پیوند فسفو دی استر:

 

 

 

اگردر باکتری ها که DNA ی حلقوی دارند n جفت (2n) نوکلئوتید یا باز آلی وجود داشته باشد ، 2n پیوند فسفو دی استروجود خواهد داشت.(در هر زنجیره ،n پیوند)

 

 

 

اگر در یوکاریوت ها که DNA خطی است n جفت (2n) نوکلئوتید یا باز آلی وجود داشته باشد ، 2n-2 پیوند فسفو دی استر وجود خواهد داشت.(در هر زنجیره ، n-1 پیوند

 

/ 0 نظر / 12 بازدید