مشاهده انواع پلاست

 

 

   توسط اسکالپل بر روی بافت ذخیره ایسیب زمینی چند برش ایجاد کرده وشیرابه حاصلرا بر روی لام ریخته ویک قطرهلوگل به آن اضافه می کنیم وسپس با میکروسکوپ آمیلوپلاستها را مشاهده میکنیم.

برایمشاهده آمیلوپلاست بذر ذرت وگندم،با تیغ اسکالپل ابتدا یک برش در وسطبذرایجاد کرده،آن را از وسط دو نیم کرده وسپس روی بافت آندوسپرم که حاوینشاسته است خراش ایجاد کرده وروی لام قرارداده وبا لوگل رنگ آمیزی کرده،آنرا مشاهده می کنیم.

برای مشاهده کروموپلاست برش نازکی از ریشه هویج وپوست گوجه فرنگی تهیه  می کنیم.
برای مشاهده کلروپلاست برش نازکی از برگ بیدی تهیه کرده وبه همراه یک قطره آب بر روی لامل قرار داده ومشاهده می کنیم.

/ 0 نظر / 57 بازدید