مقایسه میتوز ومیوز

  مرحله میوز میتوز اینترفاز - با یک سلول دیپلوئید آغاز می‌شود. - چهار کروموزوم بهم متصل می‌شوند و دو دسته چهارتایی را تشکیل می‌دهند. - با یک دیپلوئید شروع می‌شود. پروفاز - کروموزوم های موجود در دسته های چهارتایی به هم نزدیک می‌شوند تا امکان تبادل ماده ژنتیکی فراهم شود. - چهار کروماتید در کنار هم قرار می‌گیرند و دو کروموزوم را تشکیل می‌دهند که از محلی به نام " سنترومر " بهم متصلند. متافاز - دسته های چهارتایی در یک ردیف در وسط سلول مرتب می‌شوند. - دو کروموزوم در وسط سلول قرار می‌گیرند. آنافاز - دو دسته چهارتایی از هم جدا شده و چهار کروزموزم به وجود می‌آید که به طرف قطبین سلول حرکت می‌کنند. - دو کروموزوم به چهار کروماتید تقسیم می‌شوند و کروماتیدها به سمت دو قطب سلول می‌روند. تلوفاز - دو دسته کروموزوم توسط غشای هسته احاطه می‌شوند. - دو دسته کروماتید توسط غشای هسته احاطه می‌شود. سیتوکینسیس - دو سلول با دو دسته کروموزوم در هر سلول به وجود می‌آید. - رونویسی از DNA انجام نمی شود؛ اما غشای هسته سلولها ازبین می‌رود و دوک تقسیم نیز تشکیل می‌شود. - دو سلول با دو دسته کروماتید در هر کدام، تشکیل می‌شود. - میتوز پایان می‌یابد. پروفاز دوم - چهار کروماتید هر سلول بهم متصل شده، دو کروموزوم به وجود می‌آورند.   متافاز دوم - دو کروموزوم در وسط سلول قرار می‌گیرد.   آنافاز دوم - دو کروموزوم شکافته می‌شوند و کروماتیدهای آنها به سوی دو قطب مخالف سلول حرکت می‌کنند.   تلوفاز دوم - غشای هسته در دو قطب تشکیل می‌شود و دو هسته تشکیل می‌شود.   سیتوکینسیس - سلولها از هم جدا می‌شوند و چهار هاپلوئید باقی می‌ماند. - میوز پایان می‌یابد.

/ 2 نظر / 30 بازدید
یزدان نیاز

سلام وبلاگ بسیار عالی دارید حیف که دیگر دست از نوشتن بر داشته اید هر جا هستید موفق باشید

......

عاااااااالی بود خانوم جونم..[گل][قلب]