زیست شناسی

آنکس که نتواند بپرسد نمی تواند زندگی کند. پرسش موجب دستیابی به داشته های تازه ای می شود.

مشاهده انواع پلاست
ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱٠/۸   کلمات کلیدی:

 

 

   توسط اسکالپل بر روی بافت ذخیره ای سیب زمینی چند برش ایجاد کرده وشیرابه حاصلرا بر روی لام ریخته ویک قطره لوگل به آن اضافه می کنیم وسپس با میکروسکوپ آمیلوپلاستها را مشاهده می کنیم.

برای مشاهده آمیلوپلاست بذر ذرت وگندم،با تیغ اسکالپل ابتدا یک برش در وسط بذرایجاد کرده،آن را از وسط دو نیم کرده وسپس روی بافت آندوسپرم که حاوی نشاسته است خراش ایجاد کرده وروی لام قرارداده وبا لوگل رنگ آمیزی کرده،آن را مشاهده می کنیم.

برای مشاهده کروموپلاست برش نازکی از ریشه هویج وپوست گوجه فرنگی تهیه  می کنیم.
برای مشاهده کلروپلاست برش نازکی از برگ بیدی تهیه کرده وبه همراه یک قطره آب بر روی لامل قرار داده ومشاهده می کنیم.